Aslakstrøm Gård

Nyere historie 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hans Petter Amundsen Aslakstrøm ( 1807 – 1891)                    

Født på Fosbye 2. januar 1807. Da han var 9 år gammel døde moren. Faren flytter med guttene til Nedre Haug og bor der i 5 år, før han i 1822 makeskifter Haug med Bergstrøm og flytter dit med ny kone og to små sønner. (se over) Da var Hans Petter 15 år gammel. Da han er 20 år, brenner alle hovedhusene på Bergstrøm ned til grunnen. To år senere selger faren gården til broren Christen.

         Den 8. desember 1834, 27 år gammel, kjøper Hans Petter hele Aslakstrøm av lensmann Due for 800 Norske Specier. (Lensmannen hadde kjøpt gårdens innmark på auksjon 12. november 1834, altså bare noen uker tidligere. Fra før av hadde han gårdens skog og utmark, som han kjøpte av Anne Iversdatters arvinger, Amund og Ole Olssønner i 18….)

Hans Petter gifter seg første gang i 1835 med Christine Johanne Iversdatter Strøm, da var han 28 år gammel og hun var 18. De fikk fem døtre:

1.     Marthe Helene, f. 1836 –  gift Bøen.

2.     Anne Johanne, f. 1838 – gift Lie, emigrert til Amerika

3.     Sidsel Dorthea, f. 1841 – gift Braarud

4.     Karen Jørgine, f. 1843, død to år gammel

5.     Karen Jørgine, f. 1846, ugift

 

Christine døde i 1847. Hans Petter var da 40 år gammel. I 1848, et års tid efter sin første hustrus død, inngikk han nytt ekteskap med Sidsel Maria Christophersdatter (1819 – 1874), datter av lensmann Christopher Nielsen fra gården Øvre Ruud i Askim. Hennes eldre søster Jacobine var gift med Anders Thorersen Fangøe, de kom fra Askim og kjøpte gården Fange i 1837. Bryllupet ble holdt på Fange. Sidsel Maria var da 29 år gammel.    

De fikk syv barn sammen:

1.     Anton Kristian, f. 1849, død to år gammel.

2.     Kristine Jacobine, f. 1851 – gift Ankerud

3.     Julie, f. 1853, død to år gammel.

4.     Anton, f. 1854 – flyttet til Siljeholt

5.     Kristoffer, f. 1857 – overtok Aslakstrøm

6.     Dødfødt sønn, 1859

7.     Ivar, f. 1861, død 11 år gammel.

 

Da den lille gutten var død i 1859, skriver Hans Petter brev til sin eldste datter Marthe Helene, som da var i Fredrikshald i husholdningslære: ”Det var en stor og velskabt sønn, men vi fikk ikke den glæde at beholde ham” Han ber henne kjøpe ”4 re alen til Svøb og 3 de røde Baand”

 Hans Petter kjøpte tilbake gården av lensmann Due i 1834. Da var den temmelig forfallen, da den i en årrekke hadde vært bortforpaktet. Men han fikk snart eiendommen i hevd. Ved skiftet efter hans første hustru ble den taksert til 2500 spesiedaler. Gården ble beskrevet slik:

1.     Husbygningene: Disse består av en En Etages Hovedbygning med 2 Værelser og Kjøkken. En Ladebygning af Tømmer, hvori 1 Laave og 2 Lader, en Stald med Teglstenstag, til 3 Heste, et Fæhus af Tømmer med Spontag, til 7 klavebundne Creature, 1 Stolpebod af Tømmer med Teglstenstag, 1 Smedie, 1 Kjølne, samt et Skjul. Paa den Gaarden tilhørende Plads Brække er alminnelige Huusmandsbygninger. Samtlige Bygninger taxerede til sammen for 450 dlr.

2.     Jordveien: På samme kan fødes 2 Heste, 8 Fæcreaturer, samt 10 Faar, og udsaaes, naar hele Udsæden reduceres til Havre og 1/3 Part hviler, 12 Tønder, derunder indbefattet Pladsens Jordvei; taxeredes for 1300 dlr.

3.     Skoven: Denne avgiver det Fornødne til Gaardens Behov samt en del til Salg; taxeredes for 750 dlr.

 Dertil kom halvdelen av bruket Torkildsrød, verdsatt 250 dlr.

 

Hans Petter Aslakstrøm nøt stor anseelse i bygden, og det stod respekt av hans kløkt og sunne omdømme. Han var med på å stifte Aremark Sparebank, og han var medlem av forstanderskapet i hele 38 år. I den smukke hovedbygning som han lot bygge på Aslakstrøm i stedet for den gamle som er beskrevet ovenfor, ble også bankmøtene holdt i 15 år. Han var medlem av representantskapet helt fra det kommunale selvstyrets begynnelse, han innehadde også ellers en rekke tillitsverv i bygden.

·        Medlem av det 2. representantskap som ble valgt den 22. november 1841.

·        Aslakstrøm blir skysstasjon, 14. februar 1863. 2 faste hester, 69 spd. Årlig.

·        Valgt inn i Overlikningskommisjonen den 6. juni 1863

·        Medlem av skolekommisjonen fra 31. januar 1863.

·        Utpekt av fogden som brandtakstasjonsmann sammen med fem andre den 19. juni 1847

·        Formannskapsmøtene og representantskapsmøtene ble holdt på

Aslakstrøm fra og med den 28. desember 1859. Dette varte frem til 1880, da kommunen fikk eget hus (Bergstrøm skole)

·        Bankmøtene ble holdt på Aslakstrøm fra 1860 – 70 og 1877 – 80

·        Aslakstrøm var tingsted 1882 - 85

 

Det var en stor og vidløftig husholdning på Aslakstrøm, med de mange barn og de mange gjøremål. Foruten bankmøtene, ble også herredstyremøtene holdt der i flere år, der holdtes tinget høst og vår, og det var lenge skyss-stasjon. Hans Petter var en nøyaktig og påpasselig mann i stort og smått, hele huset var preget av den mest gjennomførte orden i enhver henseende. Alt var underkastet regnskap og bokføring.

I 1887, da Hans Petter var 80 år gammel, solgte han gården til sin yngste sønn Kristoffer. Han ble ved å bo der like til sin død. Sterk og frisk var han til sin siste dag, hans hjerne var like klar, hans holdning like rank, bare det skinnende hvite hår vitnet om at den 85-årige olding for lengst hadde passert støvets år. Hans begravelse var den største som inntil da var sett i Aremark. Mer enn 60 hester dannet det lange tog som langsomt fulgte den gamle hedersmann til det siste hvilested på kirkegården ved Arens bredder.

 

6. Kristoffer Hansen Aslakstrøm (1857- 1955)

Kristoffer blir født samme år som den nye hovedbygning på Aslakstrøm står ferdig. Han gifter seg i 1882 med Marie Sofie Andreasdatter Bøenøgaard Nordre(1858 – 1931). Hun er datter av Andreas Bøenøgaard og Anna Mathilde Sambøl. Kristoffer er 25 år gammel, hun var 24. Da Kristoffer ikke er odelsgutt, flytter de først inn på Siljeholt, som eies av hans fetter Jens Olsen (se over). Der de får sine to første barn. I 1887 kjøper Kristoffer Aslakstrøm gård av sin far Hans Petter, og flytter inn der med sin familie. Broren Anton flytter i stedet til Siljeholt, og gifter seg med Lovise Fredrikke Amundsdatter, f. 1867. Fredrikke var tjenestepike på Aslakstrøm. Da de flyttet til Siljeholt, var Anton 33 år og Fredrikke 20 år.

Kristoffer og Marie fikk fem døtre:

1.     Sidsel  Margrethe, f. 1884 – gift med lærer Olav Hannaas fra Hornnes i Setesdal

2.     Anna Mathilde, f. 1886

3.     Julie Augusta, f. 1888

4.     Petra Hansine, f. 1892, (oppkalt etter sin nylig avdøde farfar) død 3 mnd gammel.

5.     Kirsten Sofie, f. 1894 – Gift med Sven Lervik, Nes.

   

Han var også med i kommunens styre og stell.

·        Medlem av Aremark Sparebanks forstanderskap i mer enn 30 år, fra 1895 av.

·        Medlem av skolekomisjonen

·        1895 og 1899, 1903 valgt inn som domsmann i lagretten.

·        1899 ble han valgt inn i en komité for utskrivning av kjøretøy til feltbruk,

·        1890 og 1901 medlem av ligningskomisjonen.

·        1903 – 1905 medlem av kontrollkomiteen.

·        Aslakstrøm blir igjen skyss-stasjon, på betingelse av at telefon innlegges. Kr. 300 pr år.

·        1914 Medlem av veirådet

·        1917 Medlem av Aremark herredstyre. (Stemte for bevilling av ¼ million kr. Til jernbane gjennom Aremark)

Han døde i 1955, 98 år gammel, hjemme på Aslakstrøm. Han var også frisk og klar og drev gården helt til han var 96 år gammel.

 

7. Sidsel Margrethe Kristofferdatter Aslakstrøm, ( 1884 – 1950)

Hun giftet seg i 1906 med lærer Olav Jensen Hannaas fra Hornnes i Setesdal, f.1878. Barn:

1.     Jens Kristofer, f. 1908

2.     Anne Marie, f. 1913 – gift med Anders Bøen, barn Thor Olav, f. 1955.

 

Familien bodde i det gamle skole- og kommunehuset som nå er revet. Der drev Olav Bergstrøm postkontor, ved siden av sin lærergjerning for tre generasjoner aremarkinger, skolens klasserom var i husets annen etasje.

 Olav var med i kommunens styre og stell.

·        Han var medlem av bankens forstanderskap fra og med 1927, nestformann i 1951, også medlem av kontrollkomiteen.

·        Han har skrevet boken: ”Aremark og Øymark Herredstyrer gjennom 100 år”.

·        Komitéformann for Norges Jubileumsutstilling 1914

·        1914 og 1920 Innvalgt i overligningsnevnden

·        1920 Ansvar for Folkeboksamlingen sammen med sogneprest Aasgaard.

·        1930 Kommunens representant for østfoldutstillingen i Sarpsborg.

·        Medlem av Aremark og Øymarks forstanderskap 1936

Margrethe er betegnet som en pen og fornem dame. Alltid vennlig og gjestfri. I deres vakre hjem på ”Skolen” var alle velkomne inn til en kopp kaffe når de var innom og hentet posten. Hun døde i 1950, 67 år gammel.

Datteren Anne Marie giftet seg med Anders Bøen i 1950. Han var odelsgutt på Søndre Bøen, nabogården til Aslakstrøm. De fikk sønnen Thor Olav, som nå driver gården.

Da Margrethe døde, flyttet Olav Hannaas til sin datter på Bøen. Her bodde han frem til han døde i 1969, 91 år gammel. Han var frisk og klar til det siste.

   

8. Jens Kristofer Hannaas, (1908 – 1990)

Han ble født på Bergstrøm skole i Aremark 26. juni 1908. Her vokste han opp med klasseværelset i huset og sin egen far som lærer i alle fag. Han leste til artium hos sognepresten i Aremark Prestegård, og gikk opp som privatist ved Oslo Katedralskole i 1927. Studerte til lege i Oslo, avla medisinsk embedseksamen i 1937. Han drev et år privat praksis på Østre Toten, før han dro ut som skipslege på Bergensfjord NAL 1939 – 40.

    Han giftet seg i 1938 med sykepleierske Liv Kjøle Amundsen ( 1913 – 2002) De fikk en datter: Sissel Margrethe.

Under krigen var han først et år i treningsleiren Little Norway i Canada, dernest dro han til London, der han ble sjefslege for den norske 132 Wing i Royal Air Force. Ble major i 1943. Før dette tjenestegjorde han 5 måneder i marinen, på destroyeren St. Albans på New Foundlandskysten. Var med under invasjonen på kontinentet 1944-45. Han fikk Haakon VII krigsmedalje og deltakermedalje.

    1950 – 51 var han igjen skipslege i NAL, før han slo seg ned på Sørlandet som distriktslege i Birkenes. De bodde i en stor legebolig på Drangsholt med egen kontorfløy frem til 1958. Han flyttet til Oslo og begynte privat praksis på Sinsen. Familien bodde i en stor villa i Vidsynveien 1, Sinsen Hageby, med legekontor i kjelleren. Kristoffer gikk av med pensjon i 1980. Da solgte de huset og flyttet til en leilighet i Kirkeveien 37, tvers overfor Frogner Stadion. Her fortsatte han å ta enkelte private pasienter.

Kristofer praktiserte aldri i Aremark og bodde aldri fast på Aslakstrøm. Men da han vokste opp med gården som nærmeste nabo, fikk han et nært forhold til den og til ”bestefar Aslakstrøm”.

Etter at Kristoffer Aslakstrøm døde i 1855, ble gården bortforpaktet. Forpakterfamilien bodde i den østre halvdel av hovedhuset, i den vestre halvdel bodde Anna og Julie Aslakstrøm, Kristofers tanter, som aldri hadde giftet seg. Slik var det frem til 1972. Da døde Anna Aslakstrøm og Julie flyttet til sin søster Kirsten. Samtidig flyttet forpakteren, da det ikke lenger var lønnsomt å drive med kuer. Hovedhuset ble dermed ledig, og Liv og Kristofer tok det i bruk som landsted.

Kristofer sovnet inn hjemme på Aslakstrøm den 30. november 1990, 82 år gammel. Her bodde han delvis i sine siste år og fikk oppleve sine tre barnebarn, som var født mellom 1987 – 90.

Liv overlevet ham med 12 år, og døde fredfullt i Aremark den 10. desember 2002, 89 år gammel. Begge er begravet i familiegraven ved Aremark kirke.

9. Sissel Margrethe Børke, f. Hannaas  ( 1954 - )
 

Nåværende eier av Aslakstrøm gård, som hun overtok i 1972. I 1986 giftet hun seg med Tore Nybro Hansen og bosatte seg på gården. De fikk barna:

1.     Hans Petter, f. 1987,

2.     Iselin f. 1988 

3.     Tore Christofer, f. 1990.

Alle barna har Aslakstrøm til etternavn. De blir 10. generasjon på gården i rett nedadstigende linje.

 Tore Nybro Hansen kjøpte i 1988 M/S TURISTEN sammen med Sissel Margrethes fetter Thor Olav Bøen, (se over) De to kjøpte etter hvert to skip til og etablerte et lite rederi.

Familien bodde fast på gården inntil ekteskapet ble oppløst i 2002.

I 2003 giftet Sissel Margrethe seg med Dag Børke fra Halden. De driver Aslakstrøm sammen. Eldste sønnen Hans Petter bor fast på gården.
 

 

 

Tilbake til forside